пʼятниця, 30 квітня 2021 р.

 урок 4-5

Спілкування

Спілкування - це соціальне явище, яке виникає в процесі суспільно-трудової діяльності як потреба "людей сказати щось одне одному". Суспільна сутність спілкування виявляється в його змісті, функціях, видах, формах, способах і мотивах.

Спілкування, переважно, включене в практичну взаємодію людей (спільна праця, навчання, колективна гра) і забезпечує планування, здійснення і контроль їхньої діяльності. Разом з тим спілкування задовольняє особливу потребу людини в контакті з іншими людьми і пов'язане з виникненням почуття радості. Прагнення до спілкування нерідко посідає значне, а то й провідне місце серед мотивів спільної практичної діяльності.

До вербального засобу належить мова й мовлення.

Мова – це система словесних знаків. Вона містить у собі слова з їх значеннями і синтаксис – набір правил, за якими будується речення.

Мовлення – це мовленнєвий процес, мовленнєва діяльність, мова в дії. мовлення є явищем психічним. Розрізняють зовнішнє (усне і писемне) і внутрішнє мовлення. Зовнішнє мовлення, у свою чергу, поділяється на монологічне (розмова однієї людини) і діалогічне (розмова двох людей). Особливим різновидом мовленнєвої діяльності є внутрішнє мовлення, звернене до себе.

Невербальними засобами є:

1)                           паралінгвістичні (інтонація, паузація, дихання, темп, ритміка, гучність, тональність тощо);

2)                           екстралінгвістичні (стук у двері, сміх, плач, різноманітні шуми);

3)                           кінетичні (жести, міміка, контакт очей);

4)                           проксемічні (пози, рухи тілом, просторово-часова організація). розташування партнерів обличчям одне до одного символізує повагу до співрозмовника. Дистанція є свідченням офіційності партнерів у спілкуванні або навпаки. Дистанція поділяється на особисту (для спілкування друзів) і соціальну (для офіційного спілкування).

5)                           моторні дії, які як засіб невербального спілкування спеціально використовуються для передачі повідомлень: рухи в балеті, рухи диригента в оркестрі, регулювання вуличного руху, команди прапорцем у спорті тощо.

6)                           обмін предметами. Передаючи або пересилаючи один одному предмети, люди тим самим повідомляють або нагадують про певні обов’язки, відносини, вчинки, події. Наприклад, вручення подарунків, буклетів, кубків, медалей.

Спілкування є не лише обміном інформацією і діяльністю, але і сприйманням, розумінням і оцінкою людьми один одного.

Сприймання, розуміння і оцінку людьми один одного і відображає соціальна перцепція або перцептивна сторона спілкування.

 

1 коментар: