пʼятниця, 30 квітня 2021 р.

 урок 4-5

Спілкування

Спілкування - це соціальне явище, яке виникає в процесі суспільно-трудової діяльності як потреба "людей сказати щось одне одному". Суспільна сутність спілкування виявляється в його змісті, функціях, видах, формах, способах і мотивах.

Спілкування, переважно, включене в практичну взаємодію людей (спільна праця, навчання, колективна гра) і забезпечує планування, здійснення і контроль їхньої діяльності. Разом з тим спілкування задовольняє особливу потребу людини в контакті з іншими людьми і пов'язане з виникненням почуття радості. Прагнення до спілкування нерідко посідає значне, а то й провідне місце серед мотивів спільної практичної діяльності.

До вербального засобу належить мова й мовлення.

Мова – це система словесних знаків. Вона містить у собі слова з їх значеннями і синтаксис – набір правил, за якими будується речення.

Мовлення – це мовленнєвий процес, мовленнєва діяльність, мова в дії. мовлення є явищем психічним. Розрізняють зовнішнє (усне і писемне) і внутрішнє мовлення. Зовнішнє мовлення, у свою чергу, поділяється на монологічне (розмова однієї людини) і діалогічне (розмова двох людей). Особливим різновидом мовленнєвої діяльності є внутрішнє мовлення, звернене до себе.

Невербальними засобами є:

1)                           паралінгвістичні (інтонація, паузація, дихання, темп, ритміка, гучність, тональність тощо);

2)                           екстралінгвістичні (стук у двері, сміх, плач, різноманітні шуми);

3)                           кінетичні (жести, міміка, контакт очей);

4)                           проксемічні (пози, рухи тілом, просторово-часова організація). розташування партнерів обличчям одне до одного символізує повагу до співрозмовника. Дистанція є свідченням офіційності партнерів у спілкуванні або навпаки. Дистанція поділяється на особисту (для спілкування друзів) і соціальну (для офіційного спілкування).

5)                           моторні дії, які як засіб невербального спілкування спеціально використовуються для передачі повідомлень: рухи в балеті, рухи диригента в оркестрі, регулювання вуличного руху, команди прапорцем у спорті тощо.

6)                           обмін предметами. Передаючи або пересилаючи один одному предмети, люди тим самим повідомляють або нагадують про певні обов’язки, відносини, вчинки, події. Наприклад, вручення подарунків, буклетів, кубків, медалей.

Спілкування є не лише обміном інформацією і діяльністю, але і сприйманням, розумінням і оцінкою людьми один одного.

Сприймання, розуміння і оцінку людьми один одного і відображає соціальна перцепція або перцептивна сторона спілкування.

 

 Урок 3

Інтелект

Інтелект (від лат. - розуміння, розуміння, осягнення) у психології визначається як загальна здатність до пізнання і вирішення проблем, що впливає на успішність будь-якої діяльності і лежить в основі інших здібностей. Інтелект не зводиться до мислення, хоча саме розумові здібності складають його основу. Загалом інтелект-це система всіх пізнавальних здібностей людини: відчуття, сприйняття, пам'яті, уявлення, уяви і мислення. Поняття інтелекту як загальної розумової здібності застосовується в якості узагальнення поведінкових характеристик, пов'язаних з успішною адаптацією до нових життєвих завдань.

Сьогодні, незважаючи на спроби виділити все нові "елементарні інтелектуальні здібності", більшість дослідників сходяться на тому, що загальний інтелект існує як універсальна психічна здатність. На думку Р. Айзенка, в його основі лежить генетично детерміноване властивість нервової системи, що визначає швидкість і точність переробки інформації. У зв'язку з успіхами в розвитку кібернетики, теорії систем, теорії інформації та ін. намітилася тенденція розуміти інтелект як пізнавальну діяльність будь-яких складних систем, здатних до навчання, цілеспрямованої переробки інформації та саморегулювання. Результати психогенетических досліджень свідчать про високий рівень генетичної обумовленості інтелекту.

Особливості інтелекту визначаються зв'язками між вербальними та невербальними складовими, здатністю особистості до логічного мислення, рівнем розвитку пізнавальних функцій, зокрема обсягом оперативної пам'яті та стійкістю уваги.

 

 Урок 1-2 Світ емоцій

Емоції реакції людей і тварин на впливи внутрішніх та зовніш­ніх подразників, що мають яскраво виражене суб'єктивне забар­влення. У процесі філогенетичного розвитку емоції стали для людини, по суті, першою «мовою», якою вона почала користува­тись у спілкуванні з собі подібними. Емоції є одним із головних механізмів регуляції психічної діяльності й поведінки суб'єкта, спрямованих на задоволення актуальних потреб. Зви­чайно при задоволенні потреб людина зазнає позитивні емоції і, навпаки, у разі неможливості отримати бажане – негативні.

При вивченні функціональної асиметрії головного мозку було встановлено, що ліва півкуля значною мірою пов'язана з виникненням і підтримуванням позитивних емоцій, а права – негативних.

Емоції поділяють на прості і складні. Прості емоції – викликаються безпосередньо дією на організм тих чи інших об’єктів, пов’язаних із задоволенням чи незадоволенням його первинних потреб. Вони виникають  у зв’язку з відчуттям їх властивостей. Останні (кольори, смаки, запахи тощо) бувають нам приємні чи неприємні, можуть викликати задоволення чи незадоволення.

Складні емоції. У процесі життя і діяльності людини елементарні її переживання перетворюються на складні емоції, пов’язані з розумінням їхніх об’єктів, усвідомленням їхнього життєвого значення. До складних емоцій належать радість, смуток, страх, гнів, сором тощо.

пʼятниця, 23 квітня 2021 р.

 

Вітаємо колег з Всеукраїнським днем психолога
та  30-річчям створення
психологічної служби України! 
Бажаємо здоров'я, злагоди в родинах, професійних успіхів та особистісного зростання. 

вівторок, 20 квітня 2021 р.

 

Урок 3 Професійне портфоліо

У широкому розумінні професійне портфоліо — це впорядкований, грамотно оформлений набір досягнень організації, або ділової особистості в різних сферах діяльності.

Нині ідея портфоліо поширена в усьому світі. Портфоліо є своєрідною візитівкою, сукупністю відомостей про людину, організацію, або своєрідним досьє — зібраними документами, зразками робіт, фотографій, які дають уявлення про досягнення, можливості й послуги в певній сфері діяльності, що пропонуються потенційним клієнтам.

Сутністю використання професійного портфоліо є демонстрація потенційних творчих можливостей спеціаліста в тій чи іншій сфері діяльності, в демонстрації його досвіду роботи, кількості й якості реалізованих проектів.

Комплексне портфоліо може мати наступну структуру:

-  портрет — паспорт — персональний блок. Цей розділ характеризує особистість власника портфоліо. Тут розміщується основна інформація про власника, фотографії, автобіографія, резюме, інформація й документи про захоплення, інтереси, супроводжувальний лист, а також зміст, який розкриває призначення й наповнення портфоліо;

-   колектор — індивідуальна освітня карта. В цьому розділі збираються результати тестувань, підсумкових атестацій, атестати, дипломи, інформація про навчальні заклади тощо;

-   робочі матеріали. Тут формується банк ідей, реалізованих проектів, вибудовуються плани на майбутнє: програма діяльності, есе, роздуми; фіксується корисна інформація (посилання на ресурси Інтернет, різні джерела інформації, висловлювання великих людей тощо);

-   досягнення, офіційні документи, відгуки. В цей розділ збираються всі документи, які підтверджують наявність результатів у різних сферах діяльності. Це можуть бути сертифікати й дипломи, залікові книжки, відгуки, свідоцтва про закінчення курсів, грамоти тощо.


Урок 4 

Скласти усну розповідь "Всі професії важливі і потрібні" 

(5-7 речень)

пʼятниця, 16 квітня 2021 р.

Фрази, що об'єднують чи роз'єднують

 https://www.facebook.com/dytyachyjpsyholog/photos/a.230437757152500/1716341458562115

 Допомога дитині у подоланні страхів

https://www.facebook.com/dytyachyjpsyholog/photos/a.230437757152500/1715631081966486

 10 заповідей для батьків

https://www.facebook.com/dytyachyjpsyholog/photos/a.230437757152500/1714873805375547

 Як батькам зберегти спокій на час карантину

https://www.facebook.com/dytyachyjpsyholog/photos/a.230437757152500/1710407145822213

 Поради батькам на час карантину

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/16/guidelineuseful-ideas-for-parents-and-kids-1.pdf?fbclid=IwAR0bfHWIqVXAxE3VYgLZF2bP-Mal1dX3EJAHlLNNkBw3RfWnR_HajuI_ltE

вівторок, 13 квітня 2021 р.

 

Урок 2

Професіограма та її зміст

Система вимог до людини з кожної професії називається професіограмою. Професіограма — це спеціальна карта, яка містить розгорнутий перелік умов і характеристик трудової діяльності по конкретній професії, її окремих вимог і професійно важливих якостей, якими повинен володіти працівник. Професіограма містить:

·         загальні відомості про професію та її динаміку в зв’язку з розвитком науки і техніки, соціальне та економічне значення;

·         виробничу характеристику професії, опис трудового процесу (наводяться назви знарядь праці, за допомогою яких виконується робота, вказується рівень фізичного і психологічного напруження (значне, помірне, незначне), робоча поза тощо;

·         санітарно-гігієнічні умови праці з виділенням професійних шкідливостей і переліком фізіологічних умов та медичних протипоказань;

·         перелік обсягу знань і умінь, які необхідні для успішної професійної діяльності, з виділенням тих, що визначають професійну майстерність;

·         характеристику видів і тривалості професійного навчання, можливості підвищення кваліфікації;

·         психограму, тобто характеристику психологічних вимог професії до людини з виділенням основних і бажаних психічних особливостей, а також психофізіологічних протипоказань.

Серед психологічних і психофізіологічних вимог основними є такі:

·         типологічні особливості (сила, врівноваженість, рухливість нервових процесів);

·         сенсорні якості (гострота зорової, слухової, тактильної чутливості);

·         швидкість розпізнавання сигналів;

·         сприймання предметів у статиці і динаміці;

·         увага (концентрація, розподіл, переключення, стійкість);

·         пам’ять (особливості, обсяг);

·         мислення (аналіз, синтез, абстракція);

·         емоційно-вольова сфера (емоційна стійкість, здатність до ефективної діяльності в екстремальних умовах тощо);

·         особистісні якості (організованість, здатність до співробітництва, комунікативні якості, відповідальність, інноваційність і т. ін.).

понеділок, 12 квітня 2021 р.

 Вітаємо колег Іржавську Яну Анатоліївну та Лободу Ірину Михайлівну з успішним проходженням атестації та присвоєнням кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»!

 

Чернігівська обласна рада


Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації

 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

 ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО

вул. Слобідська, 83, м. Чернігів, 14021, тел. (0462) 653-988,

е-mail: choippo.cg@gmail.com, сайт: choippo.edu.ua, код ЄДРПОУ 02139222

 

 

 

 

          07.04.2021       21/01-12/286     на №                       від                           

                                                         

Місцевим органам управління    освітою,  закладам освіти обласного підпорядкування,  закладам професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти

 

 

Про проведення заходів до Всеукраїнського

дня психолога та 30-річчя створення

психологічної служби України

 

Повідомляємо, що з нагоди 30-річчя створення психологічної служби  України та Всеукраїнського дня психолога 23 квітня 2021 року о 10 годині на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  імені К.Д. Ушинського Навчально-методичним центром психологічної служби у системі освіти Чернігівської області буде проведено творчу майстерню для практичних психологів та соціальних педагогів усіх закладів освіти області «Грані майстерності»(онлайн).

У рамках заходу передбачена презентація історії створення та становлення психологічної служби Чернігівщини, привітання переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі».

З метою поширення кращого досвіду, оптимізації інноваційної діяльності працівників психологічної служби, підвищення професійної компетентності, реалізації творчого потенціалу, престижності професії практичних психологів та соціальних педагогів заплановано проведення низки онлайн майстер-класів від кращих практичних та наукових фахівців психологічної служби Чернігівщини.

Творча майстерня «Грані майстерності» включатиме в себе 2 лінійки, у кожній з яких практичні психологи та соціальні педагоги матимуть змогу взяти участь у одному з майстер класів. З метою ефективної організації заходу просимо довести до відома практичних психологів та соціальних педагогів усіх закладів освіти області інформацію щодо порядку реєстрації для участі.

Порядок реєстрації: до 16 квітня 2021 року обрати по одному майстер-класу в І та ІІ лінійці; зареєструватися за посиланням, вказавши електронну адресу, на яку до 22 квітня буде надіслане посилання для участі та програма заходу.

І лінійка:

вівторок, 6 квітня 2021 р.

 

 Урок 1 Професійний план

Вибір професії – складний і відповідальний крок у житті. Від того, ким і яким бути, залежить і особисте щастя, і внесок у суспільну справу. Професію слід вибирати свідомо, обдумано, враховуючи свої інтереси, нахили, здібності, внутрішні переконання, стан здоров’я, потреби суспільства у кадрах. Правильно зроблений вибір професії приносить людині задоволення працею, забезпечує швидке професійне зростання, робить працю радісною і творчою. Тому вибір професії – тривалий пошук і його необхідно правильно організувати. І в цьому велику роль відіграє особистий професійний план.

Основою його повинна бути головна мета: чим займатися, ким бути, який внесок зробити в суспільну справу, чого необхідно досягнути, на кого рівнятись. Далі треба визначити, які труднощі, перешкоди, протидії тих чи інших людей можуть виникнути при досягненні мети. Слід також реально оцінити свої можливості для досягнення цієї мети: інтереси, нахили, здібності, стан здоров’я, вольові якості та інші особисті якості, які необхідні для навчання і роботи за вибраним фахом.

Ознайомитись з правилами вибору професії.

 

 

 

 

2.

Розібратися у своїх інтересах і нахилах.

 

 

 

 

3.

Визначити, чим буду займатись у майбутньому.

 

 

 

 

4.

Мій ідеал у житті і діяльності.

 

 

 

 

5.

Розібратись у своїх здібностях.

 

 

 

 

6.

Моя професія та її формула.

 

 

 

 

7.

Вивчити професію:

а) прочитати про неї – назва літератури б) поговорити зі спеціалістом – назва спеціальностей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) ознайомитись із робочим місцем спеціаліста – назва підприємства

 

 

 

 

г) ознайомитись із навчальними закладами – назва закладів

Шляхи отримання професії (спеціальності) (назва навчальних закладів.)

 

 

 

 

9.

Визначити можливості працевлаштування за обраною спеціальністю

 

 

 

 

10.

Знання яких навчальних предметів потрібні для опанування вибраною професією

 

 

 

 

11.

Діяльність з підготовки до опанування обраною професією: - курси - професійні проби - самопідготовка

 

 

 

 

12.

Визначити вимоги, які висуває професія до людини

 

 

 

 

13.

Перевірити та оцінити свої:

 

 

 

 

а) нахили (гуртки, курси і т.п. – їх назва)

   

   

   

 

б) здібності (успіхи у різних професійних пробах, з різних навчальних предметів і т.п. – їх назва)

 

в) професійно важливі якості – їх назва та рівень розвитку

 

 

 

 

г) стан здоров’я (хронічні захво-рювання і функційні відхилення )

 

 

 

 

Порадитись з рідними, що вони рекомендують

 

 

 

 

14.

З’ясувати позицію своїх друзів.

 

 

 

 

15.

Що рекомендують вчителі (з яких предметів).

 

 

 

 

16.

Запасний варіант професії, яку можна обрати.

 

 

 

 

17.

Резервний варіант шляхів отримання основної і запасної професій